Έλεγχος ποιότητας

Downloading image...

Εργαστήριο

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο και διακριβωμένο εργαστήριο Ποιοτικού ελέγχου, επανδρωμένο από Χημικό Μηχανικό και Σύμβουλο Ποιότητας Χημικό Μηχανικό. Στα πλαίσια αυτά τηρείται αυστηρό πρόγραμμα διακριβώσεων από πιστοποιημένη εταιρεία, καθώς και εσωτερικό πρόγραμμα ελέγχου του συνόλου του εξοπλισμού της.

 Στο εν λόγω εργαστήριο ακολουθείται πρόγραμμα δοκιμών σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Ø  Μονάδα Παραγωγής Αδρανών Υλικών:

ü  Κοκκομετρική Ανάλυση υλικών (Σύμφωνα με όσο προδιαγράφονται από τα Πρότυπα ΕΝ 12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13242).

ü  Έλεγχος δείκτη πλακοειδούς.

ü  Έλεγχος Ισοδυνάμου Άμμου (Σύμφωνα με όσο προδιαγράφονται από τα Πρότυπα ΕΝ 12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13242)

Ø  Μονάδα παραγωγής Σκυροδέματος:

ü  Λήψη και Θραύση κυβικών δοκιμίων

ü  Έλεγχος κάθισης (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος)

Ø  Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος:

ü  Απασφάλτωση, κοκκομετρία, λήψη και έλεγχος καρότων.

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021