Πιστοποιητικά - Αδειοδοτήσεις

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Αδρανή Υλικά
Σελ 1

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Αδρανή Υλικά
Σελ 2

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Αδρανή Υλικά
Σελ 3

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Ασφαλτομίγματα
Σελ 1

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Ασφαλτομίγματα
Σελ 2

Downloading image...

ISO 9001:2015

Κατασκευή και Εγκατάσταση Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά

Downloading image...

ISO 9001:2015

Παραγωγή & Εμπορία Αδρανών Υλικών, Έτοιμου Σκυροδέματος & Ασφαλτικού Σκυροδέματος

Downloading image...

ISO 14001:2015

Συλλογή, Επεξεργασία & Διάθεση Ανακυκλωμένων, Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφήσεων (ΑΕΚΚ)

Downloading image...

ISO 14001:2015

Κατασκευή & Εγκατάσταση Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανοιλογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά

Downloading image...

ISO 37001:2017

Κατασκευή & Εγκατάσταση Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανοιλογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά)

Downloading image...

ISO 39001:2012

Κατασκευή & Εγκατάσταση Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανοιλογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά)

Downloading image...

ISO 45001:2018

Κατασκευή & Εγκατάσταση Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανοιλογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά)

Downloading image...

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021