Πιστοποιητικά - Αδειοδοτήσεις

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Αδρανή Υλικά
Σελ 1

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Αδρανή Υλικά
Σελ 2

Downloading image...

CE

Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου - Ασφαλτομίγματα

Downloading image...

ISO

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας παραγωγής και εμπορίας αδρανών υλικών, ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος (ISO 9001:2008)

Downloading image...

 

ISO

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατασκευής και εγκατάστασης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ISO 9001:2008)

ISO

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατασκευής και εγκατάστασης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ISO 14001:2004)


 

ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατασκευής και εγκατάστασης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (OHSAS 18001:2007)

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikias@hol.gr


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021