Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται σε ιδιόκτητη οικοπεδική έκταση επιφανείας 167 στρεμμάτων στην περιοχή Φρασινιά Πρασίνου του Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας, σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από την πόλη του Πύργου, πρωτεύουσας του Νομού.

Downloading image...


Downloading image...

Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών

Το συγκρότημα αυτό έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 300 ton/h υλικού ποταμίσιου ή υλικού εξορύξεως (λιθοσύντριμμα). Η πρώτη θραύση πραγματοποιείται από σιαγώνα Kuen Ken (Brown Lenox 1200X800), η δεύτερη θραύση ομοίως σιαγώνα Kuen Ken (Brown Lenox 105) και η τρίτη θραύση πραγματοποιείται σε τριβείο καθέτου άξονα BHS (RSMX 1222) ισχύος 315 KW το οποίο έχει συνδεθεί με inverter 355 KW ώστε η αυξομείωση των στροφών του να πραγματοποιείται άμεσα με αυξομείωση της συχνότητας μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στον πίνακα χειρισμού. Ο τροφοδότης είναι υδραυλικός και η διαλογή γίνεται μέσω 2 δονητικών κόσκινων κάτω από τα οποία βρίσκεται ο χώρος των σιλό αποθήκευσης 5 προϊόντων. Η διαστασιολόγηση της κοκκομετρίας γίνεται εύκολα με αλλαγές των πλεγμάτων των κόσκινων. Έτσι γίνεται εφικτή η παραγωγή διαφόρων κλασμάτων ιδανικών για χρήση σε Σκυρόδεμα, Ασφαλτοσκυρόδεμα και για την παραγωγή Αδρανών Υλικών πλήρως εναρμονισμένων με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης η ρύθμιση της παιπάλης άμμου γίνεται εύκολα με τη χρήση του inverter στο μεγάλο τριβείο καθέτου άξονα. Έτσι είναι δυνατή η παραγωγή άμμου με ποσοστό παιπάλης  < 12% για σκυρόδεμα ή >15% π.χ για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

To προς πλύση υλικό οδηγείται από τον προδιαλογέα στο τύμπανο πρόπλυσης (έλεγχος πάλι με inverter) και αμέσως μετά στο κόσκινο πλύσης όπου μετά την κοσκίνηση και τη χρήση κοχλία και κυκλώνα βγαίνουν τα πλυμένα προϊόντα.

Σε όλα τα σημεία του συγκροτήματος υπάρχουν σιλό αποθήκευσης και inverter ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή ροή υλικού.

Η παροχή ισχύος του συγκροτήματος εξασφαλίζεται αδιάλειπτα με τη χρήση ενός Υποσταθμού (Υποσταθμός 2) και μετασχηματιστή 1250 KVA. Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή είναι υψηλής ποιότητας και επώνυμων εταιρειών. Για παράδειγμα υλικό μέσης τάσης ΑΒΒ, υλικό προστασίας χαμηλής τάσης GENERAL ELECTRIC, INVERTER MITSUBISHI κ.α. Η δε κατασκευή του υποσταθμού έγινε κάτω από πολύ αυστηρά πρότυπα.

Στο πλυντήριο αδρανών το απαιτούμενο νερό είναι διαθέσιμο και άφθονο μέσω δύο δεξαμενών καθαρού και βρώμικου. Η χρήση ιδιόκτητης γεώτρησης εξασφαλίζει την άφθονη χρήση του.

Τα κόσκινα είναι ελαιολιπαινόμενα (και όχι λιπαινόμενα μέσω γράσου) ένώ ολόκληρη η κατασκευή και λειτουργία του συγκροτήματος πληρεί τους όρους ασφαλείας και τους περιβαλλοντικούς όρους .Ο χειρισμός του πραγματοποιείται από κεντρικό χειριστήριο μέσω διαγράμματος ροής  όπου η απεικόνιση της λειτουργίας είναι πληρέστατη και πληρως αναλυμένη. Επιπλέον υπάρχουν σε όλα τα σιλό διακόπτες επιτήρησης στάθμης οι οποίοι ανά πάσα στιγμή ειδοποιούν τον χειριστή μέσω του μιμικού διαγράμματος.

Όλα τα καλώδια παροχής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης είναι υπόγεια σε σωλήνα με προστασία Σκυροδέματος. Ο πεπιεσμένος αέρας οδηγείται σε χρήση αφού πρώτα αφυγρανθεί μέσω ψύξης αμέσως μετά την παραγωγή του. 

Downloading image...


Downloading image...

Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος

Το συγκρότημα σκυροδέματος έχει την δυνατότητα παραγωγής 100 κυβικών /ώρα. Περιλαμβάνει αναμεικτήρα BHS SONTHOFEN DKX 2,5 (2Χ 37,5 ΚW).Υπάρχουν συνολικά 6 σιλό των αδρανών είναι χωρητικότητας 80 κυβικών το καθένα και είναι σκεπασμένα με μεταλλική κατασκευή για την αποφυγή μεταβολής της υγρασίας τους.

Ο ζυγός αδρανών περιλαμβάνει δυναμοκυψέλες HOTTINGER υψηλής ακρίβειας. Ο κάδος αναμονής είναι χωρητικότητας 4000 λίτρων και ζυγός τσιμέντου 1500 λίτρων. Ο ζυγός χημικών είναι δύο θέσεων ανοξείδωτος αλλά το πρόγραμμα αυτοματισμού είναι έτσι δομημένο να δεχθεί τέσσερα διαφορετικά χημικά χωρίς χειροκίνητη επέμβαση.

Ο αυτοματισμός εξασφαλίζει μέσω της χρήσης την ποιοτική και ακριβή παραγωγή. Επίσης υπάρχει ενσωματωμένο software για τον έλεγχο και διόρθωση της υγρασίας της άμμου, ενώ η χρήση των υγρασιομέτρων είναι δεδομένη.

Επίσης το συγκρότημα περιλαμβάνει και ζυγό νερού του οποίου η εκκένωση πραγματοποιείται με αντλία υψηλής παροχής. Το σύστημα μίξερ-ζυγοί είναι επίσης καλυμμένο με πανέλα με μόνωση.

Η κατασκευή του μίξερ είναι τέτοια ώστε η ομογενοποίηση του σκυροδέματος να είναι η μέγιστη δυνατή με χρόνο ανάμιξης από 25-35 sec και χρήση αδρανών υλικών κοκκομετρίας από 31,5 mm και κάτω. Σε αυτό βοηθάει και η χρήση μπεκ πιέσεως νερού εντός του μίξερ.

Η παροχή ισχύος του συγκροτήματος πραγματοποιείται μέσω ενός μετασχηματιστή ελαίου 630 KVA μέρος και αυτός του ιδιωτικού υποσταθμού 1 του εργοταξίου, που περιλαμβάνει επίσης και το μετασχηματιστή του υποσταθμού 2 1250 KVA για το σπαστηροτριβείο. Ο γενικός διακόπτης προστασίας και των 2 μετασχηματιστών είναι SF6. Οι γειώσεις του Υ/Σ είναι τριγωνικές και δεν ξεπερνούν τα 1,3 Ω.

Downloading image...


Downloading image...

Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος

Το συγκρότημα παραγωγής Ασφαλτοσκυροδέματος έχει δυναμικότητα παραγωγής 230 ton/h, είναι της εταιρείας SIM (AMMAN GROUP) και περιλαμβάνει 6 σιλό αδρανών, φούρνο ξήρανσης αδρανών, σύστημα αποκονίωσης, αναβατόριο, κόσκινα, αναμεικτήρα και αποθήκες έτοιμου υλικού χωρητικότητας 80 ton.

Η παροχή ισχύος για το συγκρότημα Ασφαλτοσκυροδέματος εξασφαλίζεται μέσω μετασχηματιστή 630 KVA του Υ/Σ Μέσης Τάσης ο οποίος παρέχει ισχύ και στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. Το συγκρότημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο μέσω PLC. Η συνολική ισχύς του συγκροτήματος είναι 195 KW.

Ολόκληρη η εγκατάσταση παραγωγής Ασφαλτοσκυροδέματος έχει κατασκευαστεί με βάση την προφύλαξη του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να είναι απολύτως φιλική ως προς αυτό, ενώ σαν καύσιμη ύλη για το ψήσιμο των αδρανών χρησιμοποιείται υγραέριο LPG (Μίγμα βουτάνιο-προπάνιο). Η αποθήκευση της ασφάλτου γίνεται σε κάθετες ηλεκτρικές δεξαμενές ενώ η θέρμανσή της επιτυγχάνεται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Α. & Θ. Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αδρανή Υλικά
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Ασφαλτόμιγμα - Τεχνική Εταιρεία

Έδρα

6ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Οινόης, θέση Φρασινιά
Τηλ: 26210 95011
Fax: 26210 95029
email: info@nikoletopouloi.gr

Γραφείο

Μανωλοπούλου 42, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ: 26210-37307
Fax: 26210-26868
Κιν: 6932 562510    6932 562644
email: nikoletopouloi@gmail.com


©2017 Δημόπουλος Σταύρος~ 2021